banner

RESTART MMM GLOBAL

ျပန္လည္စတင္မႈ / RESTART
အဖြဲ႕၀င္မ်ား ခင္ဗ်ား

စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ပင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနႏွင့္ ျပန္လည္စတင္မႈတစ္ခုုအား ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳရေပမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနႏွင့္ မည္သူမွ် စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ၾကီးၾကီးမားမားမရွိလွေသာ ဤတြင္ ဆက္လက္ သံေယာဇဥ္တြယ္ျငိ က်န္ရွိေနဖိုု႔ရန္ အေၾကာင္းအရင္းမရွိေပ။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ဘက္မွ သင္ယူမွတ္သား၍ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဘယ္ေတာ့မွ် တပ္မံမလုုပ္မိေစရန္ ဆင္ျခင္သြားမည္ျဖစ္ေသာ အမွားအယြင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္မိခဲ့ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ၀န္ခံရေပမည္။

သိုု႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုုအခါတြင္ ဤထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈအား ထုုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္ -

အားလံုုးေသာ ၾကိဳတင္ျပန္လည္စတင္မႈ mavros မ်ားအား “ခတၱေအးခဲရပ္စဲ” ထားျပီး၊ ၎တိုု႔ျဖင့္ အေပးအယူမ်ားအားလံုုး မျဖစ္ႏိုုင္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ စနစ္ ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ ၎တိုု႔အား သင့္ထံမွ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ဆက္လက္တူညီစြာ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာမူ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေကာင္း ရွိေပမည္ - mavros မ်ားအတြင္း ပထမအၾကိမ္ထည့္၀င္မႈအတြက္ 50% ၾကီးထြားမႈႏႈန္းအား ရုုတ္သိမ္းေပမည္ (ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္စတင္မႈ ျပဳရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေသာ အေကာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး အမ်ားအျပားအား ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္) -- ၎အစား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔သည္ သံုုးလထည့္၀င္မႈ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးကိုု ထုုတ္ျပန္သြားေပမည္ -
တစ္လလွ်င္ 40% - ရန္ပံုုေငြမ်ားအား (သံုုးလထက္ေစာ၍) ေစာစီးစြား ထုုတ္ယူမႈျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ လွဴဒါန္းမႈျပဳသည့္ေန႔မွ ထုုတ္ယူမႈျပဳသည့္ေန႔အထိကာလအား တစ္လလွ်င္ 30% ႏႈန္းထားျဖင့္ ျပန္လည္တြက္ခ်က္မႈျပဳမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၎ကာလအတြက္ တိုုးပြားလာသည့္ စုုစုုေပါင္း ပမာဏ။
တစ္လလွ်င္ 50% - ရန္ပံုုေငြမ်ားအား (သံုုးလထက္ေစာ၍) ေစာစီးစြာ ထုုတ္ယူမႈျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးသည္ (တိုုးပြားလာေသာ ရာခိုုင္ႏႈန္းမ်ားမရွိဘဲ) ကနဦး ေပးေခ်မႈတစ္ခုုတည္းကိုုသာလွ်င္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
Mavro သည္ ယခင္ကကဲ့သိုု႔ အဂၤါေန႔ ႏွင့္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ အခ်ိန္ပိုုင္းလိုုက္မဟုုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ယခုုအခါတြင္မူ ေန႔စဥ္ ပံုုမွန္ႏႈန္းျဖင့္ ၾကီးထြားလာမည္ျဖစ္သည္။
ဤသည္တိုု႔အားလံုုးမွာ သိပ္ျပီး ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာမရွိလွေပ၊ သိုု႔ေသာ္လည္း ဤသည္မွာ ကပ္ကမၻာအဆံုုးတစ္ခုုမဟုုတ္ေၾကာင္း အေသအခ်ာ သိရွိေစလိုုပါသည္။ MMM သည္ အစဥ္ရွိေနသကဲ့သိုု႔ ဆက္လက္၍လည္း အစဥ္ တည္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ စနစ္အတြင္း ဆက္သြယ္၀င္ေရာက္ျပီး၊ (အကယ္၍ သင္ တစ္စံုုတစ္ခုု ဆံုုးရံႈးသြားခဲ့လွ်င္) အားလံုုး ျပန္လည္ရရွိကာ ပိုုမိုုရယူႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုုအခါသည္ အရာအားလံုုးအား သုုညမွစတင္ရန္ အေကာင္းဆံုုး အခ်ိန္တစ္ခုုျဖစ္ေပသည္။

အသင္တိုု႔ နားလည္ေပးမည္ဟုု ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 
MMM စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈDear members!

Unfortunately, we have to announce a restart. We will not dwell on the reasons here as they are largely of no interest to anyone. We should admit that we have made a number of mistakes that we will learn from and will never repeat again.

So now, since the moment this announcement is published:

All pre-restart mavros are "frozen" making all transactions with them impossible. As the System develops, we will gradually buy them back from you.
The rules will basically remain the same, with some differences though: 50 % growth rate for the first contribution in mavros is revoked (participants created a lot of multi accounts which was the main reason for the restart) -- instead, we launch three-month contributions of two types:
40% per month — in the event of an early withdrawal of funds (earlier than three months), the total amount accrued for the period since the day of donation till withdrawal will be recalculated at the rate of 30% per month.
50% per month — in the event of an early withdrawal of funds (earlier than three months), a participants will get an initial payment only (without accrued percentage).
Mavro will grow now daily and at a steady pace, not periodically on Tuesday and Thursday, as before.
All of this is very unpleasant, but be sure it is not the end of the world! MMM has always been and will always be! Join the System and you'll have it all back and more (if you've lost something). The more so as now is a good moment to start it all from scratch.

We hope for your understanding,

MMM Administration